!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

 

Riktlinjer för uthyrning i andra hand i Brf Saltsjöqvarn 1

Enligt föreningens stadgar får medlem inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens föregående medgivande. Motsvarande regel finns enligt 7 kap. 10 § Bostadsrättslagen.

Om styrelsen vägrar medlemmen rätt till upplåtelse i andra hand kan medlemmen begära tillstånd till andrahandsupplåtelse hos Hyres-nämnden. Sådant tillstånd kan lämnas av Hyresnämnden om medlemmen har godtagbara skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Föreningens samtycke till uthyrning i andra hand skall prövas från fall till fall och skall medges endast om medlemmen har godtagbara skäl för uthyrningen och det i övrigt saknas anledning att vägra samtycke.

Godtagbara skäl kan vara att medlemmen inte kan använda sin lägenhet under en begränsad tid på grund av sjukdom, tjänstgöring på annan ort eller annan liknande bortovaro. I händelse av medlemmens dödsfall kan dödsboet medges rätt att hyra ut lägenheten under en begränsad tid intill dess bouppteckning och bodelning skett.


Som godtagbara skäl räknas inte uthyrning av rent kommersiella skäl där medlemmen uppenbart saknar behov av bostaden för eget bruk och på grund av tillfälligt prisfall påbostadsmarknaden eller av liknande skäl önskar avvakta med att avyttra lägenheten.

Om godtagbara skäl föreligger kan uthyrning medges för ett år i sänder, dock högst två år.

Som underlag för beslutet skall medlemmen till styrelsen inge skriftlig ansökan med trovärdigt angivande av de åberopade skälen för uthyrningen samt hyreskontrakt eller annan handling som utvisar hyresgästens namn, hyrestidens längd, hyrans storlek och övriga hyresvillkor av betydelse. Till hyreskontraktet skall i förekommande fall även fogas hyresnämndens godkännande av hyresgästens avstående från besittningsskydd.

Medlemmen skall även inge skriftlig försäkran att hyresgästen informerats om de ordningsföreskrifter som gäller för fastigheten samt att medlemmen åtar sig att svara gentemot föreningen för skada och kostnad som kan uppstå på grund av uthyrningen. Medlemmen skall även garantera att alla avgifter till föreningen och övriga kostnader som belöper på den uthyrda lägenheten betalas i vederbörlig ordning.

Även om godtagbara skäl i och för sig föreligger för uthyrningen kan styrelsen vägra godkännande om den anvisade hyresgästen på sakliga grunder kan anses uppenbart olämplig. En sådan bedömning får givetvis inte innebära brott mot gällande lagar och förbud mot diskriminering o dyl.

Uthyrning till juridisk person kan endast i undantagsfall godkännas och endast om det i hyresvillkoren uttryckligen anges att lägen-heten uteslutande skall användas som bostad åt en viss namngiven fysisk person och dennes familj.