!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Medlems/Föreningens ansvar

 

Nedanstående hoppas vi skall förtydliga vem som har ansvaret då fel uppstår i lägenheten, medlemmen eller föreningen.
Detta är en tolkning av Bostadsgarantis Mönsterstadgar och Adeförvaltnings Normalstadagar § 28.

1. KÖKSUTRUSTNING
2. VVS-Artiklar
3. LÄGENHETSDÖRR
4. GOLV
5. INNERVÄGGAR I LÄGENHET
6. INNERTAK I LÄGENHET
7. FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR
8. BALKONG
9. ÖVRIGT
10. ELARTIKLAR
11. FÖRRÅD m.m.
GENERELLT
INRE OCH YTTRE UNDERHÅLL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Bostadsrättshavaren har en till tiden obegränsad nyttjanderätt till sin lägenhet. Föreningens hus, och därmed också de enskilda lägenheterna, ägs emellertid av bostadsrättsföreningen. Utan särskild lag- och stadgebestämmelse skulle det därför vara bostadsrättsföreningens uppgift att svara för underhåll av såväl lägenheterna som övriga utrymmen i huset.

Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet är att han/hon skall dels vidta de reparationer som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna. Han/hon är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som "gott skick" preciseras inte i lagen eller bostadsrättsföreningens stadgar. Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder m.m.

Av bostadsgarantis mönsterstadgar och Adeförvaltnings normals-stadgar, 28 §, framgår att bortsett från målning, svarar föreningen för underhåll av radiatorer och vattenarmaturer samt de anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheten med.

Om bostadsrättshavare själv utrustar lägenheten med installationer som avviker från den standard som är godtagen av bostadsrättsföreningen, ansvarar bostadsrättshavaren själv för installationerna.

Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring täcker skada på egendom, som bostadsrättshavaren ansvarar för, tas skadan på fastighetsförsäkringen. Bostadsrättshavaren svarar emellertid för självrisken.

Bostadsrättsföreningen kan gå utöver sitt ansvar beträffande underhåll i bostadsrättshavarens lägenhet, om särskilda omständigheter motiverar detta, men kan inte utöka bostadsrätts-havarens ansvar enligt stadgarna eller bostadsrättslagen.

Här följer en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för.
Vi vill dock understryka att det finns tolkningsmöjligheter som går utöver här framförda synpunkter och rekommendationer.

1. KÖKSUTRUSTNING

Medlems ansvar
Diskmaskin
Kyl- och frysskåp
Spis
Köksfläkt (Föreningens ansvar om fläkten ingår i husets ventilationssystem)


2. VVS-Artiklar

Medlems ansvar
Tvättställ och bidé
Blandare, dusch, duschslang, bottenventiler, packningar
WC-stol
(anordning för vattentillförsel, byte och rengöring)
Badkar
Duschkabin
Tvättmaskin
Torkskåp med inredning
Diskbänksbeslag
Tvättbänk och tvättlåda
Ventilationsfilter (byte och rengöring av t ex filter i köksfläkt Golvbrunn och sil inkl avloppsrensning

Föreningens ansvar
Ventilationsdon (från- och tilluftsfilter)
Vattenradiatorer  med ventiler och termostat
(medlem ansvarar för målning)
Kall- och varmvattenledningar inkl armatur (medlem ansvarar för målning)
Avloppsledningar (medlem ansvarar för målning)


3. LÄGENHETSDÖRR

Medlems ansvar
Dörrblad, karm, foder
Låscylinder, låskistor och beslag
Handtag och beslag
Mekanisk ringklocka
Brevinkast
Namnskylt
Tätningslistor (enstaka justeringar)


Föreningens ansvar
Dörrblad, karm, foder (avser ytbehandling utsida ytterdörr)


4. GOLV

Medlems ansvar
Ytbehandling, ytbeläggning och byte (inkl tätskikt i våtrum)


5. INNERVÄGGAR I LÄGENHET

Medlems ansvar
Ytskikt, t e x tapeter, målning eller annan ytbeläggning (inkl tätskikt i våtrum)


6. INNERTAK I LÄGENHET

Medlems ansvar
Ytbeläggning och ytbehandling


7. FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Medlems ansvar
Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar
Fönsterbågar
Fönsterglas
Spanjolett inkl handtag
Beslag
Fönsterbänk
Persienner och markiser
Vädringsfilter
Tätningslister
(Brf SQ1:s Anm.: Om man vill bättra på färgen på fönstterkarmarna, så är färgnumret NCS-S 2000-N grå. Tillverkare är Norsjöfönster, tel 0918-23070.)

Föreningens ansvar
Yttre målning
Springventil


8. BALKONG

Medlems ansvar
Målning av balkonggolv samt insida på balkongfronter
Vädringsställning och beslag
Odlingslådor

Föreningens ansvar
Övrigt, t ex sidopartier av trä eller betong (målning av utsida balkongtak, balkongsida och balkongskärm)


9. ÖVRIGT

Medlems ansvar
Inredningssnickerier (skåp, lådor)
Kryddställ
Badrumsskåp
Hatthylla
Glober till köks-, badrums- och toalettbelysning
Invändiga trappor i lägenhet
Innerdörrar
Trösklar, socklar, foder och lister
Gardinstänger
Torkställning
Beslag


10. ELARTIKLAR

Medlems ansvar
Elartiklar (utrustning i lägenhet t o m "proppskåpet'')

Föreningens ansvar
Elartiklar (stigarledning till "proppskåpet")


11. FÖRRÅD m.m.

Medlems ansvar
Källar- och vindsförråd som tillhör lägenheten
 (samma regler som för lägenhet betr golv, väggar, tak, dörrar, inredning osv)
Fristående förråd som tillhör lägenhet (samma regler som för lägenhet betr golv, väggar, tak, dörrar, inredning osv)
Sopskåp el liknande (samma regler som för lägenhet betr golv, väggar, tak, dörrar, inredning osv)
Garage tillhörande lägenheten (samma regler som för lägenhet betr golv, väggar, tak, dörrar, inredning osv)

Föreningens ansvar
Avskiljande nätvägg i förråd och garage


GENERELLT

För samtliga byggdelar, utrustning, installationer m.m., som föreningen enl § 28 ansvarar för, gäller att föreningen svarar för enheter inom ramen för grundstandard, dvs den grundstandard lägenheten hade då huset byggdes (eller byggdes om). Allt därutöver svarar medlemmen för, även för t ex en standard-blandare i en utökad installation.

För tillval i samband med nybyggnad (och ombyggnad) gäller motsvarande regler.

Om medlemmen byter ut enheter, där föreningen delvis ansvarar för underhållet - t ex tväställ med blandare - bör detta ske i samråd med styrelsen.


INRE OCH YTTRE UNDERHÅLL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Lagstiftning

Frågan om lägenheternas inre underhåll behandlas i 7 kap 12 § bostadsrättslagen (1991:614). Den har följande lydelse:

"Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra eller tredje stycket. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de stam-ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans/hennes hushåll eller gästar honom/henne eller av någon annan som han/hon inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans/hennes räkning. Ifråga om brandskada som bostadsrätts-havaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han/hon bort iaktta.

Andra stycket andra meningen gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i  lägenheten."

I Bostadsgarantis mönsterstadgar och Adeförvaltnings normal-stadgar sägs i § 28 följande:

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenhetens inre räknas:
-  rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt
- inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el (inkl  proppskåp) till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar.
-  glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster
-  lägenhetens ytter- och innerdörrar samt
-  svagströmsanläggningar.

Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidor av ytterfönster och ytterdörrar och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheten med.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans/hennes hushåll eller som gästar honom/henne eller någon annan som han/hon inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans/hennes räkning. Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han/hon bort iaktta.

Tredje stycket första punkten gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.