!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivsel och ordningsregler

 

 

Trivsel- och ordningsregler för

Brf Saltsjöqvarn 1

 

Vi som är bostadsrättsinnehavare och delägare i vår förening har ett gemensamt ansvar för att föreningen långsiktigt utvecklas på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Det kan vi göra genom att hålla ordning och reda på föreningens ekonomi, men också genom att alla bidrar till att öka trivseln i vårt område. Dessa regler, fastställda av styrelsen den 15 juni 2006 och utgör ett komplement till  bostadsrättslagen och föreningens stadgar och är därför  tvingande för alla bostadsrättsinnehavare i brf. Saltsjöqvarn 1.

 

Vi vill att Saltsjöqvarn 1 ska vara en förening som man vill bo kvar i och som andra gärna vill flytta till. Med detta som ledstjärna hoppas vi att du både förstår och respekterar föreningens trivsel- och ordningsregler.

 

Vi kan själva påverka boendekostnaderna:

Föreningen har anlitat ett serviceföretag för att utföra olika tjänster, men som alla förstår, kostar detta pengar. Vi som valt att bo i en bostadsrätt har emellertid själva en möjlighet att till viss del påverka våra boendekostnader. Exempel på detta är att väl vårda sin lägenhet, som vi inte äger utan endast har nyttjanderätt till, att vara sparsamma med varm- och kallvatten, att vädra med förstånd att inte smutsa och skräpa ner i entréer och utomhus, att hantera sopor och annat avfall enligt anvisningar, att använda gemensamma anläggningar som tvättstuga, förråd, garage, föreningslokal, gästlägenhet och grovsoprum enligt föreskrifter.

 

Vi kan själva påverka trivseln:

Ingen trivs i ett område där ordning och reda saknas, där nedsmutsning och vandalisering sker och där ingen bryr sig. Negativa omdömen sprids snabbt och påverkar marknadsvärdet på våra bostadsrätter. En positiv inställning där all hjälps åt är grunden till en gemensam trivsel. Har du synpunkter vill vi gärna att dessa framförs till våra husvärdar och/eller till styrelsen.

 

1.   Allmänt

Bostadsrättshavaren ska vara aktsam om och väl vårda såväl den upplåtna lägenheten som vår gemensamma egendom i övrigt. ( Se vidare § 25 i stadgarna) 

 

2.   Hänsyn till grannar ( Se vidare § 32 i stadgarna)

 • - Syftet med bostadsrätten är att den ska utnyttjas som bostad, den får därför inte utnyttjas för omfattande yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 • - I ett flerfamiljshus är man av naturliga skäl beroende av varandra. Se därför till att du inte stör dina grannar.
 • - Här hos oss, precis som i andra områden, är det vedertaget att man inte utför störande verksamhet efter kl. 22.00, före kl. 07.00 på vardagar, kl.09.00 på lördagar och söndagar. Störa kan man exempelvis göra genom att ha hög volym från TV, radio eller musikanläggning eller instrument, högröstade samtal, användning av tvättmaskin/torktumlare, borrmaskin o.dyl. Ska du ha fest eller reparera under längre tid uppskattar vi om du informerar dina grannar. Detta gäller särskilt vid borrningsarbeten, som ofta är mycket störande. Sätt då upp en lapp i entrén och i hissen om hur länge arbetet förväntas pågå.
 • - Mattor, kläder o.dyl. får inte skakas eller piskas på balkonger eller i entréer.
 • - Grillning på balkonger och uteplatser är inte tillåtet (gäller alla typer av grillar). Balkonglådor ska placeras på insidan.
 • - Inga entrémattor får finnas utanför lägenhetsdörren om inte medlemmen själv åtar sig att städa detta parti.
 • - Det är absolut förbjudet at blockera trapphus, trappuppgångar och entréer med barnvagnar, cyklar eller annat gods. Detta är brandmyndighetskrav som vi måste följa.
 • - Du som är rökare visar självfallet hänsyn till dina grannar när du röker på din balkong eller utanför entrén. Rökning är inte tillåten i hiss, trappor, entréer, garage, tvättstuga och gästlägenhet. Fimpar och annat skräp får självfallet inte slängas på föreningens mark eller i närområdena.
 • - Ytterdörrar och dörrar i trapphusen ska hållas stängda (vissa trapphus är egna brandceller).
 • - Den som har husdjur ska se till att detta inte förorenar på lekplatser och andra uteplatser eller för oljud. Avföring ska självfallet plockas upp. Rastning inom föreningens område ska ske i koppel.
  För att ha ormar och ödlor i lägenheten krävs tillstånd både av styrelsen och av kommunens miljökontor.

 

3.   Ändrings- och installationsarbeten ( Se vidare § 31 i stadgarna)

  • - Medlemmen ska i förväg underrätta styrelsen om planerade större ändringar i lägenheten, t.ex. flyttning av väggar, flyttning av fast elinstallation och ombyggnad av våtrum.Vid större ändringar krävs godkännande av styrelsen innan arbetet påbörjas och i vissa fall krävs bygglov hos kommunen. Yrkeskunniga hantverkare ska anlitas.
  • - Medlem ska i förväg erhålla godkännande av styrelsen vid inglasning av balkong och anskaffning av markiser.
   För inglasning av balkong krävs byggnadslov samt att styrelsen får en kopia av denna.

 

 • - Föreningen har installerat kabel-TV och bredband i alla lägenheter. Det är därför inte tillåtet att sätta upp antenn/parabol på fasad eller balkongräcke.
 • - Vid byte av ytskikt i badrum (golv eller vägg) måste GVK-normerna följas. Arbetet ska utföras av auktoriserad fackman, som vet hur man följer ovanstående normer.
 • - Kostnaden för bygglovsansökan o.dyl. ansvarar medlemmen för. I vissa fall krävs att medlemmen införskaffar godkännande från grannar.
 • - De är förbjudet att montera egen fläkt som blåser ut luften i ventilationstrumman, eftersom detta saboterar ventilationen och vidarebefordrar ditt matos till grannarna.

 

4.   Skador

      - Medlemmen är skyldig att teckna hemförsäkring. Föreningen svarar f.n. för bostadsrätttillägget via sin fastighetsförsäkring.)

      - Inträffar en skada i lägenheten, tvättstugan eller i andra gemensamma lokaler ska man omgående försöka hindra att den förvärras, t.ex. genom att stänga av vatten och maskiner. Jourtjänsten ska omedelbart kontaktas om skada uppstår som genast måste åtgärdas, t.ex. vattenläckage, stopp i avlopp, fel i elanläggning. Vid maskinfel i lägenheten anlitar du själv entreprenör.( Se pärmen NCC-Boende och anslagstavla i trapphuset)

        - Skador - såväl i den egna lägenheten som i gemensamma utrymmen -anmäls omgående till styrelsen. Medlemmen registrerar skada i lägenheten hos sitt eget försäkringsbolag, samtidigt som föreningen anmäler skadan till sitt bolag.

 

    5.     Parkering

 • - Parkering ska ske på anvisade platser ovan jord eller i garage. Utrymmena mellan husen får inte användas som parkeringsplatser ( endast kort stund för i- och urlastning) utan är avsedda för utryckningsfordon och för rörelsehämmade med särskilt tillstånd
 • - Motorfordon i garage får förvara högst fem liter bensin i extradunk. Inget brännbart material i övrigt får förvaras i garagen.
 • - Den som använder garaget vid in- och utpassering ska för egen och andras säkerhet se till att garageportarna stängs.

 

6.   Förråd

-     Förråden ska hållas låsta.

 • - I förråden får ej brandfarliga vätskor förvaras.
 • - Ventilationskanaler får ej övertäckas.
 • - Runt och under sprinklers måste det finnas minst en halv meters fritt utrymme. 
 •  I förrådsgångarna får inget placeras, eftersom dessa är utrymningsvägar.

 

7.   Sophantering

 • - Sopor sorteras enligt Nacka kommuns anvisningar.
 • - Påsar med hushållssopor tillsluts noga. Påsarna får inte vara större än att de lätt glider ner i sopnedkastens rör. Varje stopp förorsakar problem för dina grannar och kostar oss pengar. Det är inte tillåtet att mellanlagra sopor utanför lägenhetsdörren
 • - Det är inte tillåtet att slänga flaskor, tidningar, emballage etc. i sopnedkasten.
 • - Papp-, well- och plastemballage skärs ner till mindre skrymmande storlek och lämnas i behållare på särskilda återvinningsstationer eller placeras i föreningens grovsoprum.
 • - Grovsopor ska placeras i särskilda behållare som finns i föreningens grovsoprum på gaveln i huset vid Västra Finnbodavägen 5. (Definition av grovsopor finns i kommunens informationsmaterial.) Ju mindre skymmande grovsoporna görs, desto lägre kostnader för föreningen.
 • - Tomglas och tidningar får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas i behållare på särskilda återvinningsstationer.
 • - Byggavfall, vitvaror, möbler, TV-apparater, datorer etc. får inte ställas i föreningens grovsoprum, utan ska lämnas till kommunens återvinningscentral eller till den butik där varan inhandlats.

 

 

           Vi vill att Saltsjöqvarn 1 ska vare en förening som man

                vill bo kvar i och som andra gärna vill flytta till.