!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrätt

Bo i Bostadsrätt

Se även tillägg längst ner på sidan ang vår Fastighetsförsäkring med Tilläggsförsäkring för medlemmar i vår förening samt information för lägenhets-innehavare i NCCs Bopärm (tillhör varje lägenhet).

Viktig information till Dig som är bostadsrättshavare!

(Källa: Bolander & Co)

 

Som bostasrättshavare har Du ett avsevärt större ansvar än en vanlig hyresgäst. Här ges en kort beskrivning av regelsystemet. Den är inte fullständig och ytterst är det givetvis Bostadsrättslag och stadgar som gäller. Förstår Du dock grundprinciperna slipper Du bli överraskad när oturen är framme och kan så långt det är möjligt i förväg skydda Dig mot konsekvenserna.

Du och föreningen delar på ansvaret!

Grundtanken i Bostadsrättslagen är att förening och bostadsrätts-havare är jämbördiga parter som genom stadgarna i förväg kommit överens om en fördelning av framtida underhålls- och reparationsansvar. Huvudregeln är att bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparation av lägenhetens inre, inkl. ytskikt, vitvaror etc. medan föreningen svarar för byggnadskroppen i övrigt.

Två typer av skador skiljer sig från huvudregeln: Vid brand- och s.k. vattenledningsskador är Du reparationsansvarig för lägenhetsskadorna bara om Du - eller någon Du svarar för - varit vårdslös. Observera dock att begreppet vattenledningsskada långt ifrån innefattar alla typer av läckage. Varken skador i form av läckage genom bristfällig tätskikt eller genom läckande maskiner som kopplats på ledningssystemet anses som vattenlednings-skador. De följer istället huvudregeln. För att ta ett vanligt exempel är det alltså Du som bostadsrättshavare som är reparationsansvarig för skadorna inne i ett badrum där ytskiktet släppt igenom vatten och detta oavsett om Du på något sätt varit vårdslös eller ej. [Läs mer...]

Skador utanför Din lägenhet

I Din egenlägenhet är du alltså enligt huvudregeln reparationsansvarig för skador, även om Du inte gjort något fel. För att Du däremot skall kunna göras ansvarig också för skador som letar sig ut från lägenheten, exempelvis vatten som från Ditt otäta badrum rinner ner i bjälklaget och till grannen nedanför, förutsätts däremot alltid att Du på något sätt kan anses ha varit vårdslös. Vad som är vårdslöst är ofta en omdiskuterad fråga som inte kan besvaras generellt. Om Du bygger om Ditt badrum på ett icke fackmannamässigt sätt och vatten därför tränger ut, så löper Du stor risk att anses som vårdslös. Om Du däremot får en läcka bakom en kakelplatta, en läcka som Du inte kan se utifrån, blir bedömningen sannolikt den motsatta. Här vägs således en rad faktorer in - vad Du som lekman sett eller borde ha sett, förstått eller borde ha förstått. Bara det faktum att vatten trängt ut utanför lägenheten är inte tillräckligt för att Du automatiskt skall anses som vårdslös. Om Du å andra sidan vet att lägenheten har ursprungsstandard med gamla tätskikt och att flera grannar redan haft skador, då ökar risken för att Du kan anses vara ansvarig, om Du trots denna kunskap inte renoverar, utan fortsätter att duscha med skador som följd. [Läs mer...]

Hur kan Du bäst skydda Dig?

Som nedan beskrivs kan Du genom försäkring skydda dig delvis, men aldrig helt. Därför är det enklaste svaret: undvik skador. Ingen kan gardera sig helt mot att oturen är framme, men när det gäller ett gammalt uttjänt badrum är det inte frågan om utan när det börjar läcka och kom alltså ihåg att som bostadsrättshavare är det Du själv som har ansvaret för att förebygga detta.

Betydelsen av tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare!

(Brf Saltsjöqvarn har idag ett gemensamt bostadstillägg för alla medlemmar)

Sedan ett antal år finns en möjlighet att fösäkra det ansvar man har som bostadsrättshavare enligt Bostadsrättslag och föreningens stadgar. Vissa försäkringsbolag talar om Hem och Bostadsrättsförsäkring, andra om "bostadsrättstillägg". Normalt tecknas detta tillägg som komplettering till den vanliga hemförsäkringen, men vissa försäkringsgivare har även gjort det möjligt för föreningen att teckna ett gemensamt tillägg till samtliga lägenheter. Observera att en gemensam tilläggsförsäkring inte ersätter behovet även av en egen hemförsäkring! (Den vanliga hemförsäkringen behövs fortfarande bl.a. för att Du skall vara skyddad vid skador på Ditt lösöre mm.)

Men vad betyder tillägget i praktiken? Syftet är dubbelt. Dels ges ett skydd för den egendom som Du eller någon av Dina företrädare tillfört lägenheten och som skulle blivit fast egendom om föreningen istället gjort installationen. Exempelvis, den Du köpte lägenheten av har lagt in parkett över befintlig linoleummatta och installerat en diskmaskin som ej finns i grundstandard. Denna egendom är inte försäkrad via föreningen och ingår inte heller i en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg, eftersom en sådan enbart avser lösa ting. Dels syftar tillägget också till att skydda egendom, t.ex. ytskikt i ett badrum, som visserligen tillhör föreningen, men där Du genom stadgarnas bestämmelser övertagit underhålls- och reparationsansvaret. Här fungerar inte en vanlig "tilläggslös" hemförsäkring, eftersom den ju normalt enbart avser Din egendom.

Du bör alltså som bostadsrättshavare alltid se till att Du skyddas även av en tilläggsförsäkring, antingen en som Du tecknat själv, eller som föreningen tecknat gemensamt för samtliga bostadsrättslägenheter. Men kom ihåg, en tilläggsförsäkring ger aldrig ett fullständigt skydd, dels finns alltid en egen självrisk, dels kan den skadade egendomen helt eller delvis vara undantagen eller avskriven.

Åldersavdrag

En grundtanke i försäkring är att man inte skall tjäna på en skada och som en konsekvens härav är det inte "funktionen" badrum eller spis Du har försäkrad, utan precis det badrum eller den spis Du faktiskt har. Om ett badrum är så gammalt att det ändå hade behövt renoveras inom en nära framtid, så förtidsutlöser den inträffade skadan bara den renoveringskostnad Du ändå snart skulle ha haft. Ytskikten är, som man uttrycker det, helt eller delvis avskrivna. Har Du alltså ett gammalt badrum - och det är ju ofta då skadorna kommer - får Du sannolikt ta stora delar av ytskiktskostnaden ur egen ficka. Exempel: Om ett trettioårigt badrum skadas och beräknad livslängd på kakel är fyrtio år, så ersätts bar 25% av kostnaden för ersättningskakel! Egentligen kompenseras Du fullt för "oförbrukad tid", men det känns säkert som en klen tröst när Du inte alls räknat med att behöva göra någon renovering och inte lagt undan pengar för detta.

Sammanfattningsvis

- Undvik att skador inträffar

  Det bästa för alla parter - Dig själv, Din förening och Dina
  grannar - är självklart att det inte inträffar någon skada!
  Därför är det viktigt att t ex den som har ett badrum med
  gamla ytskikt faktiskt renoverar, innan skadan kommer.

- Skydda med försäkring

  Om en skada ändå inträffar, är det viktigt att minska Din egen
  kostnad genom att ha rätt försäkring - med bostadsrättstillägg!

Fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg
Fr o m 2017-10-01 ligger vår fastighetsförsäkring och bostads-rättstillägget hos Protector AB. Vid skada VIKTIGT att först kontakta Eva Eriksson i styrelsen, som handlägger försäkrings-ärenden, eva.dagny.eriksson@gmail.com . Om bostadsrätts-föreningens försäkring ska inblandas behövs t ex en skaderapport, Eva berättar då hur ni går till väga med det.

OBS! Vårt bostadsrättstillägg ersätter INTE behovet av en egen hemförsäkring.